Om tilbuddet

Boligerne ved Grønningen er et autismespecialiseret botilbud til 24 voksne mennesker i alderen fra 18 år og op

Borgerne er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Nogle har fx autismespektrumforstyrrelser, svære multiple funktionsnedsættelser eller synshandicap. Ud fra en neuropædagogisk vurdering vil borgerne typisk have en udviklingsalder fra tre måneder til fire år.

Borgerne har forskellige kommunikationshandicaps, og få har et verbalt sprog. Nogle kan kommunikere med enkelte ord, mens de fleste kommunikerer ved hjælp af lyde, mimik, øjenbevægelser og kropssprog. Der bruges mange forskellige kommunikationsredskaber, herunder totalkommunikation samt tegn til tale, dagsprogrammer, boardmaker, konkreter og diktafon m.v.
Alle borgere har behov for individuelle strukturer og faste rammer. De har brug for hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner og døgndækning. De har de bedst i en forudsigelig, tryg og veltilrettelagt hverdag.

Flere af borgerne kan være selvskadende, og enkelte kan have udadreagerende adfærd. De kan i et begrænset omfang tilbydes ophold i skærmede enheder til en individuel takst.

De fleste borgere bruger personlige hjælpemidler. Få er fx i kørestol og har derfor brug for særligt udstyr for at klare hverdagen.